Hippoclub - Nevenactiviteiten

© 2017 Ken De Vos

In principe zal er jaarlijks minstens 1 gezamenlijke nevenactiviteit worden georganiseerd. Het doel hierbij is dubbel, enerzijds is het een ontspannen samenzijn van leden, aspirant-leden, sympathisanten, vrienden, kennisen en iedereen die de club een warm hart toedraagt. Tegelijk kan dit een incentive zijn om sponsors te bedanken, extra aan te trekken aldus nieuwe opportuniteiten te ontwikkelen voor de club.

 

Wij houden u via onze diverse kanalen (website, nieuwsbrief, facebook, ….) zeker op de hoogte over deze activiteiten.

 

 

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks zal tevens een algemene ledenvergadering worden georganiseerd. Voorafgaandelijk aan deze vergadering zal door de voorzitter een agenda worden overgemaakt. In voorkomend geval kan ook ad hoc een bijkomende algemene ledenvergadering worden ingesteld.

 

De bedoeling van de ledenvergadering is enerzijds om een stand van zaken te geven van de club en haar werking, van de resultaten, van de plannen, enz. Daarnaast wordt naar bekommernissen, verzuchtingen en verwachtingen bij de leden gepeild. voor zoverre deze in de loop van jaar zouden geformuleerd zijn aan het bestuur. Er wordt ten stelligste aanbevolen dat de leden de vergadering bijwonen, of bij ontstentenis hun opmerkingen, aanbevelingen en behoeften tijdig schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij het bestuur zodat deze in de vergadering kunnen meegenomen worden.

 

De secretaris staat in voor het opstellen van het verslag. Dit wordt kort na de vergadering via de voorzitter aan de bestuursleden overgemaakt. De resultaten van de vergadering worden nadien aan alle leden gecommuniceerd.

Welkom

Over de club

Onze activiteiten

Foto’s

Contact

Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten