Hippoclub - Lid worden

© 2017 Ken De Vos

Zowel competitief ingestelde ruiters als recreatieve ruiters kunnen lid worden van HippoClub Lovendegem. Enige vereiste is dat de ruiter over een eigen paard beschikt en dat hij voor deelname aan lessen of wedstrijden vervoer kan regelen. HippoClub Lovendegem beschikt immers niet over een eigen terrein / piste. Ook de grooms  - de zo noodzakelijke mensen die de ruiters bijstaan – kunnen zich aansluiten. Om onze club een duwtje in de rug te geven kunnen uiteraard alle sympathisanten steunend lid worden.

Als u lid wenst te worden kunt u een kijkje komen nemen op onze trainingen of contact nemen met één van de bestuursleden.

 

Ruiters die aspirant-lid zijn kunnen 2 proeflessen meevolgen alvorens ze beslissen lid te worden van onze club. Deze lessen zijn te nemen binnen een tijdspanne van 3 weken te rekenen vanaf de eerste gevolgde les. De minimumcriteria inzake het rijdersniveau staan onderstaand vermeld.  Aspirant-leden betalen hiervoor een bijdrage zoals vastgelegd in bijlage 6 in het huishoudelijk reglement. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgelegd door het bestuur.

 

Aspirant-leden zijn verzekeringstechnisch in orde

Lid worden

Lid worden van onze club?

Toelatingsvoorwaarden

Om de kwaliteit van het niveau van de club te bewaken, wordt van (aspirant-)leden verwacht dat ze vertrouwd zijn met of in staat om dressuurmatig te rijden – al dan niet in competitieverband – van dressuurproeven van niveau “initiatie” (VLP) of B1/2 (LRV). In voorkomend geval, bij ernstige twijfel, kan op aangeven van de lesgever door het bestuur beslist worden om een voor het lopende seizoen initiatie-dressuurproef te rijden waarop minstens 65% moet gehaald worden.

 

Voor het springen wordt verwacht dat de (aspirant-)leden in staat zijn om proeven 70 cm foutloos te rijden. In voorkomend geval, bij ernstige twijfel, kan op aangeven van de lesgever door het bestuur beslist worden om een parcours, zoals nodig voor het behalen van het B-brevet op een hoogte van 70 cm te springen. Dit parcours dient dan foutloos afgelegd te worden.

 

 

Lidgelden

Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en loopt over het vermelde kalenderjaar. De (nieuw) vastgelegde lidgelden zijn terug te vinden in bijlage 6 aan het huishoudelijk reglement. De lidgelden worden jaarlijks betaald. Een lidjaar loopt van 01-01 tot en met 31-12. Het lidmaatschap moet vernieuwd worden voor 31-01 van het daaropvolgende jaar om verzekeringstechnisch in orde te blijven. Men is definitief lid na betaling van het lidgeld en akkoord van het bestuur. Via de mutualiteit kan u jaarlijks tot maximum 25 EUR terugbetaald krijgen.

Diverse

Elk lid van HippoClub Lovendegem :

- Heeft het recht om een kopie van de informatiebrochure & statuten ontvangen;

- Heeft het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden;

- Heeft het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen;

- Heeft het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald;

- Heeft het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen, dat op zijn beurt deze zo spoedig mogelijk zal  behandelen/onderzoeken en over het resultaat van de behandeling/onderzoek bericht zal geven aan betrokken lid.

 

 

Van elk lid van HippoClub Lovendegem wordt verwacht :

- Het huishoudelijk reglement te onderschrijven;

- Zich te schikken naar de algemene reglementen VLP (AR) en dierengeneeskundig reglement KBRSF (DR);

- Zich binnen de club en op verplaatsing steeds respectvol tegenover de club, het bestuur, de clubleden en andere personen te gedragen;

- Zich steeds positief naar de club toe te gedragen en bereid zijn medewerking te verlenen aan de activiteiten van de club;

- Het bestuur in kennis te stellen van adreswijziging;

- Tijdig elke contributie (lidgeld, lesgeld, ..) te betalen