Hippoclub - Bestuur

© 2017 Ken De Vos

Bestuur

Dagelijks bestuur

Hippoclub Lovendegem is een feitelijke vereniging, waarvan de zetel is gevestigd op Beekstraat 14 - 9920 Lovendegem, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Gent. Het onderstaande, huidige bestuur is samengesteld tot 30 september 2020. In oktober 2020 wordt er een nieuw bestuur verkozen. Wie zich geroepen voelt om een bepaalde functie uit te oefenen, mag zijn kandidatuur ingeven bij het huidige bestuur.

Trainers

Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde in statuten, elders in het huishoudelijk reglement – informatiebrochure of in andere reglementen :

- De algemene leiding van zaken;

- De uitvoering van de door de bestuursvergadering en algemene ledenvergadering genomen besluiten;

- Het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;

- Benoeming en ontslag van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.

 

Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

 

Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

                      Voorzitter
                      Ken De Vos
                      Beekstraat 14

                      9920 Lovendegem
                      0476/ 77 02 49
      

                     

                      Kurt Laget
                      Kerkbruggestraat 21

                      9940 Evergem

                      0496/77.26.66

 

                     

                      Michelle Vettenburg

                      Dressuurlessen

                      Penningmeester
                      Freddy De Vos
                      Kuitenbergstraat 43

                      9940 Belzele

                      0475/ 58 25 14

          

                      Lesverantwoordelijke
                      Inge de Vos

                      Durmenstraat 33B

                      9930 Zomergem

                      0479/21.64.99

        

                     

                      Stefanie Verbeke

                      Springlessen